БИБЛЕЙСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО: КОЙ ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ПОДПОМАГА НАЙ-СИЛНО УМА, ИНТЕЛЕКТА И ИНТУИЦИЯТА?
„Книга на пророк Даниила“ още в началото споменава за вида диета, към която се придържа Даниил, прекръстен на Валтасар, когато е взет в плен от Навуходоносор.

Даниил, който става втори след царя в държавата, дори успява да „види“ съня на Навуходоносор, който последният е забравил! 

По-долу е дългият цитат от Библията, като пасажът, в който е описан хранителният режим, е с удебелен шрифт.

 

...

КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛА

 

[1:1]  В третата година от царуването на иудейския цар Иоакима дигна се вавилонският цар Навуходоносор против Иерусалим и го обсади.

[1:2]  И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тия съдове в съкровищницата на своя бог.

[1:3]  И каза царят на Асфеназа, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род,

[1:4]  момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци наглед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език.

[1:5]  И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпитават три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя.

[1:6]  Между тях бяха от Иудините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария.[1:7]  Тогава началникът на скопците ги преименува: Даниила нарече Валтасар, Анания - Седрах, Мисаила - Мисах и Азария - Авденаго'.


[1:8]  Даниил тури на сърце си да се не осквернява с ястията от царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява.


[1:9]  Бог даде на Даниила милост и благосклонност у началника на скопците;


[1:10]  и началникът на скопците каза на Даниила: "боя се от господаря си, царя, който сам ви отреди храна и питие: ако той види лицата ви по-мършави, отколкото у момците, ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя".


[1:11]  Тогава Даниил рече на Амелсара, когото началникът на скопците бе поставил при Даниила, Анания, Мисаила и Азария:


[1:12]  "направи опит над рабите си: нека десет дни ни дават овошки за храна и вода за питие;


[1:13]  и после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на ония момци, които се хранят от царската храна, и след това постъпвай с рабите си, според както видиш".


[1:14]  Той ги послуша в това и направи опит с тях десет дена.


[1:15]  Подир десетте дена лицата им се показаха по-хубави, и по тяло бяха по-пълни от всички ония момци, които се хранеха с царски ястия.


[1:16]  Тогава Амелсар взимаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овошки.


[1:17]  И дарува Бог на четиримата тия момци знание и разбиране всяка книга и мъдрост, а на Даниила дарува още да разбира и всякакви видения и сънища.


[1:18]  След свършека на дните, когато царят бе заповядал да ги представят, началникът на скопците ги представи на Навуходоносора.


[1:19]  Царят говори с тях, и от всички момци не се намери нито един като Даниила, Анания, Мисаила и Азария, и почнаха те да служат пред царя.


[1:20]  И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички тайноведци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство.

 

[1:21]  И остана там Даниил до първата година на цар Кира.

 

2

 

[2:1]  На втората година от царуването си Навуходоносор сънува сън, от който духът му се смути, и сънят побягна от него.

[2:2]  И заповяда царят да свикат тайноведци и гледачи, магьосници и халдейци, за да му разтълкуват съня. Те дойдоха и застанаха пред царя.

[2:3]  И рече им царят: "сънувах сън, и духът ми се вълнува; желая да зная тоя сън".

[2:4]  Тогава халдейците казаха на царя по арамейски: "царю! да си жив довеки! кажи на рабите си съня, и ние ще обясним, какво значи".

[2:5]  Отговори царят и рече на халдейците: "сънят избяга от мене; ако ми не кажете съня, и какво той значи, ще бъдете насечени на късове, и къщите ви ще се обърнат на развалини;

[2:6]  ако пък ми разкажете съня, и какво той значи, ще получите от мене дарове, награда и голяма почест; и тъй, кажете ми съня, и какво той значи".

[2:7]  Те повторно отговориха и рекоха: "нека царят каже на рабите си съня, и ние ще обясним, какво значи той".

[2:8]  Отговори царят и рече: "добре зная, че вие искате да спечелите време, защото виждате, че сънят избяга от мене.

[2:9]  Понеже не явявате съня ми, вие имате някой умисъл: готвите се да ми кажете лъжа и измама, докле мине време; и тъй, разкажете ми съня, и тогава ще позная, че вие можете ми обясни, и какво той значи".

[2:10]  Халдейците отговориха на царя и казаха: "на земята няма човек, който да може откри на царя това дело, и затова ни един цар, велик и силен, не е поисквал подобно нещо от никой тайноведец, гледач и халдеец;

[2:11]  делото, което изисква царят, е толкоз трудно, че никой друг не може го откри на царя, освен боговете, които не живеят със смъртните".

[2:12]  Царят разсвирепя и силно се ядоса на това и заповяда да изтребят всички мъдреци вавилонски.

[2:13]  Когато излезе тая повеля да убиват мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му, за да ги умъртвят.

[2:14]  Тогава Даниил се обърна с предпазливост и мъдрост към Ариоха, началник на царските телопазители, който беше излязъл да убива вавилонските мъдреци,

[2:15]  и попита Ариоха, който беше силен при царя: "защо такава страшна повеля от царя?" Тогава Ариох разказа на Даниила цялата работа.

[2:16]  И Даниил влезе и измоли от царя да му даде време, за да представи на царя тълкуването на съня.

[2:17]  Даниил отиде у дома си и разказа работата на другарите си Анания, Мисаила и Азария,

[2:18]  за да просят милост от Бога Небесни за тази тайна, та Даниил и другарите му да не загинат с другите мъдреци вавилонски.

[2:19]  И тогава тайната биде открита на Даниила в нощно видение, и Даниил благослови Бога Небесни.

[2:20]  И рече Даниил: "да бъде благословено името на Господа отвека и довека, защото у Него има мъдрост и сила;

[2:21]  Той променя времена и години, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдри и знание на разумни;

[2:22]  Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака, и светлината живее с Него.

[2:23]  Славя Те и величая, Боже на отците ми, задето ми дарува мъдрост и сила и ми откри онова, за което Те молихме; защото Ти ни откри делото на царя".

[2:24]  Подир това Даниил отиде при Ариоха, комуто царят бе заповядал да умъртви мъдреците вавилонски, влезе и му каза: "не убивай мъдреците вавилонски; заведи ме при царя, и аз ще му открия, що значи сънят".

[2:25]  Тогава Ариох незабавно заведе Даниила при царя и му каза: "намерих между пленените синове на Иуда човек, който може да открие на царя, що значи сънят".

[2:26]  Царят рече на Даниила, който бе наречен Валтасар: "можеш ли ми каза съня, който видях, и какво значи той?"

[2:27]  Даниил отговори на царя и рече: "тайната, за която царят пита, не могат откри на царя ни мъдреци, ни магьосници, ни тайноведци, ни гледачи.

[2:28]  Но на небесата има Бог, Който открива тайни; и Той откри на цар Навуходоносора, какво ще бъде в последните дни. Сънят ти и онова, що е видяла главата ти на твоето легло, беше това:

[2:29]  ти, царю, на леглото си мислеше, какво ли ще бъде след това, и Оня, Който открива тайни, ти показа какво ще бъде.

[2:30]  Но мене тая тайна биде открита, не за да бъда по-мъдър от всички живи, а за да бъде на царя открит смисълът, и за да узнаеш помислите на сърцето си.

[2:31]  Твоето видение, царю, беше такова: ето, някакъв си голям истукан; огромен беше този истукан, той стоеше в извънреден блясък пред тебе, и видът му беше страшен.

[2:32]  Главата на този истукан беше от чисто злато, гърдите му и ръцете му - от сребро, коремът и бедрата му - медни,

[2:33]  пищелите му железни, нозете му част железни, част глинени.

[2:34]  Ти го гледаше, докле се камък откъсна от планината, без да го е ръка съборила, удари в истукана, в неговите железни и глинени нозе, и ги разби.

[2:35]  Тогава всичко заедно се раздроби: желязо, глина, мед, сребро и злато станаха като прах на лятно гумно; вятърът ги отнесе, и диря от тях не остана; а камъкът, който разби истукана, стана голяма планина и изпълни цяла земя.

[2:36]  Ето сънят! Ще кажем пред царя, и какво той значи.

[2:37]  Ти, царю, цар на царете, комуто Бог Небесний дарува' царство, власт, сила и слава,

[2:38]  и в ръцете ти даде всички синове човешки, дето и да живеят, всички зверове земни и птици небесни и те постави господар над всички тях, - ти си тая златна глава!

[2:39]  После тебе ще се дигне друго царство, по-долно от твоето, и още трето царство, медно, което ще владее над цяла земя.

[2:40]  А четвъртото царство ще бъде яко като желязо; защото, както желязото троши и дроби всичко, тъй и то, като всесъкрушаващо желязо, ще дроби и съкрушава.

[2:41]  А дето си видял нозете и пръстите на нозете, направени част от грънчарска глина, и част от желязо, то ще е царство разделено, и в него ще остане нещо от якостта на желязото, понеже ти си видял желязо, смесено с грънчарска глина.

[2:42]  И както пръстите на нозете бяха част от желязо, а част от глина, тъй и царството ще бъде отчаст яко, отчаст крехко.

[2:43]  А дето си видял желязо, смесено с грънчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез човешкото семе, но не ще се слеят едно с друго, както желязо се не смесва с глина.

[2:44]  И в дните на ония царства Бог Небесний ще въздигне царство, което вовеки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само' ще стои вечно,

[2:45]  понеже ти видя, че камъкът биде откъснат от планината не с ръце и раздроби желязо, мед, глина, сребро и злато. Великият Бог даде на царя да знае, какво ще бъде след това. И верен е тоя сън, и точно е неговото изтълкуване!"

[2:46]  Тогава цар Навуходоносор падна ничком и се поклони на Даниила и заповяда да му донесат дарове и благовонни кадива;

[2:47]  и каза царят на Даниила: "наистина, вашият Бог е Бог на боговете и Господар на царете, Който открива тайни, щом ти можа да откриеш тази тайна!"

[2:48]  Тогава царят въздигна Даниила, даде му много големи подаръци и го постави над цялата област Вавилонска и главен началник над всички мъдреци вавилонски.

[2:49]  Но Даниил помоли царя, и той постави Седраха, Мисаха и Авденаго' над делата на страната Вавилонска, а Даниил остана при двора царски.

...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа

...