ЙОГИЙСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПСИХОЕНЕРГИЙНИТЕ ВЪЗЛИ

От СВАМИ ШИВАНАНДА САРАСВАТИ

 

 

Както вече бе казано, вселената на макрокосмоса се състои от седем сфери. Бидейки отражение на макрокосмоса, микрокосмическата вселена на човешкото тяло също е образувана от съзнанието на седемте плана на битието. Всеки отделен план има свой център на въплъщение, който център е също център и на проявление на съответстващата на този план стихия. Такива центрове на въплъщение се наричат чакри.

 

Те са седем – Муладхара-чакра, Свадхистхана-чакра, Манипура-чакра, Анахата-чакра, Вишудха-чакра, Аджна-чакра и Сахасрара-чакра. На всяка чакра съответства основно сплетение от енергийните потоци на тънкото тяло, или, наречено по друг начин – енергиен възел – грантха.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Изобщо възлите – грантхите – са значително повече от чакрите (макар че и чакрите са много повече от седем), доколкото под „грантха / грантхи“ се разбират възлови зони, в които влизат определен брой функционални потоци от първото тънко – наричано също и ефирно – ниво на тялото. На всеки от възлите съответства вихър с още по-тънка природа, който всъщност е това, което често се разбира под понятието „чакра“. Така или иначе, съществуват голям брой други концепции за чакрите. Най-точните от тях са тези, според които самите чакри – седемте основни вихри – са резултат от взаимодействието на вибрационните среди, формирани от петте стихии и двете управляващи сили.

 

По този начин, чакрата е много по-фундаментално образувание, отколкото полевия вихър, генериран от възлите на потоците. Затова е целесъобразно „чакри“ да бъдат наричани само тези седем главни вихъра, които съответстват на центровете на проявление на силите и стихиите и са образувания от универсален характер. В този ред на мисли, грантхите – енергийните възли, – са енергийни възли от най-грубо ниво, разположени в зоните на локализация на центровете на вихрите на чакрите, отговарящи за управлението на физиологичните функции на тънките планове.

 

 

Както във всяка стихия са представени опосредствано аспектите на всички други стихии и сили, така и в комплекса на всяка чакра се съдържат проявленията на всичките седем чакри, макар и в енергийното тяло – за разлика от физическото – ядрата (но само ядрата) на вихровите образувания на самите чакри са локализирани достатъчно ясно: Муладхара-чакра – областта на слабините; Свадхистхана-чакра – горната част на половия орган при жените и горната част на основата на половия орган при мъжете; Манипура-чакра – коремът, току под пъпа (този вихър е много голям и е разтегнат нагоре до слънчевия сплит);

 

 Анахата-чакра – зад средата на гръдния кош; Вишудха-чакра – шията, в областта на ямката; Аджна-чакра – в средата на главата, в пресечната точка на линиите, едната от които съединява върховете на ушните миди, а другата – малкия мозък и средния връх на челно-очния триъгълник – Трикути; Сахасрара-чакра образува коничен вихър, върхът на който се опира в Аджна-чакра и се отваря нагоре с основата си, пресичайки контура на тялото по периметъра на хоризонталната окръжност на черепа, в областта на челото, преминаващо по границата с окосмената част на главата. Останалите вихри са свързани с чакрите и тънките аспекти на грантхите.

 

И ако чакрите във физическото тяло са разпределени и представени от седемте основни функционални системи, то грантхите са локализирани и представени от комплексите от нервни сплетения (нервни сплетения, жлези с вътрешна секреция, органи или групи от органи и  съответстващите им мускули и стави).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Взаимното съответствие между силите, стихиите, плановете на битието, седемте чакри и седемте основни грантхи е следното:

 

Маха-татва – Великата Същност – света на най-висшите – Сахасрара-чакраМахат-грантхи.

 

Ахамкара – волевата сила на вселената – света на просветлените – Аджна-чакраАхам-грантхи.

 

Акаша-татва – ефир – светът на достигналите осъзнаване на единството със своите творения – Вишудха-чакра – Висма-грантхи, известен също като Набхи-грантхи (набхи, санскр. – небе).

Висма-пана (санскр.) – наименование на небесния град на Гандхарвите – положителните божества – в древния индийски епос)

 

Ваю-татва – въздух – светът на великите – Анахата-чакра – Ваю-грантхи.

 

Агни-татва – огън – светът на ограничените – Манипура-чакра – Агни-грантхи.

 

Апо-татва – вода – светът на мъртвите – Свадхистхана-чакра – Вари-грантхи (Вари, джала, апас, санскр.)

 

Притхви-татва – земя – светът на смъртните – Муладхара-чакра – Притхви-грантхи.

 

Доколкото сега разглеждаме не само метафизиката на Йога, а по-скоро приетите в Йога физиологически трактовки, изглежда целесъобразно да използваме терминологията от тези древни трактати, които се отнасят за предмета на Йога и Аюрведа, такива, като да кажем, „Праджапатя-Сутра“.

 

В общи линии, схемата на взаимодействие между чакрите, грантхите и съответстващите им органи от физическото тяло, е такава:


чакрата контролира функционалното състояние на грантхата, а грантхата регулира дейността на органите, на отделите на нервната система и секреторната функция на ендокринните жлези.

 

Жлезите с вътрешна секреция (ендокринната система се отнася към органичните структури на Свадхистхана-чакра) са основното звено, посредством което функциите на съответстващите грантхи се проектират на физическия план.

 

Независимо от тясното функционално взаимодействие на жлезите с вътрешна секреция една с друга, в организма на всеки човек съществува индивидуален характер на съотношението на тяхната активност, който всъщност е определящият фактор за формиране на физическата и психическата конституция на индивида.

 

По този начин типът на личността на човека и състоянието на неговото физическо тяло в значителна степен се определят от това, кои от звената на ендокринната система са доминиращи или по една или друга причина са в състояние на функционална недостатъчност. И съответно, можем да говорим за характера на действие на определена грантха в по-тънките планове, т.е. за доминиране или недостатъчност на проявлението на отделна стихия (от преобладаването на определена гуна) като за причина за възникване на едни или други състояния в човешкия организъм и психика.

 

Грантхите са основните управляващи центрове на функционалните проявления на силите и стихиите. Затова работата на органите и на жлезите с вътрешна секреция, разположени в тези части на тялото, където са локализирани основните грантхи, е непосредствено свързана с проявленията на съответстващата стихия.

 

Главния център на управление на проявленията на Акаша-татва е Висма-грантхи, разположен в областта на шията. Съответно, към функционалната сфера на Висма-грантхи се отнасят щитовидната и пара-щитовидните жлези, слюнчените жлези и други образувания, разположени в тази част на тялото. Секретите от жлезите, отнасящи се към Висма-грантхи, имат ключово значение в борбата на организма със заболявания и подпомагат запазването на здравето и силите. Състоянието на тези жлези се отразява непосредствено върху функционирането на всички останали жлези с вътрешна секреция. Ако жлезите от Висма-грантхи по някакви причини престанат да отделят в кръвта достатъчно количество от своите секрети, върху човешкия организъм веднага се натрупват цели каскади от заболявания. Изобщо, може да се каже, че една от основните функции на Висма-грантхи е общият контрол върху състоянието на организма.

 

Хора, в чиято конституция доминира Висма-грантхи, се намират под преобладаващото влияние на стихията на ефира – Акаша-татва; и техните личностни характеристики, следователно, се формират основно под управлението на Сатва-гуна. Те притежават развит във всякакво отношение ум, посредством който в този свят се въплъщава нивото на боговете, осъзнаващи единството със своите творения. При жените Висма-грантхи обичайно е представен малко по-добре, отколкото при мъжете. Ето защо на жените в голяма степен са им свойствени благородството, любовта и самоотвержеността – качества, неизменно присъстващи в природата на всяка красива, здрава и разумна жена. В случаи на нарушения на работата на Висма-грантхи, активността на съответстващите им жлези се изменя патологично – или започват свръх-секреция, или хипо, под нормата. Човек изгубва способност за съсредоточаване, лишава се от спокойствие и самообладание, не може да мисли пълноценно, или започва да действа твърде трескаво, или става много вял. Леността на ума и суетността го лишават от способност за каквато и да било сложна работа, той стига до пълно отчаяние по всеки най-малък повод.

 

Проявлението на стихията на въздуха – Ваю-татва – се регулира в организма от Ваю-грантхи, който в човешкото тяло заема областта на гръдния кош. Съответно, главните органи, принадлежащи към сферата на действие на този енергиен възел – това са белите дробове, сърцето, тимусната жлеза, а също и мрежата от съдове на кръвоносната система, както и някои по-малки жлези.

 

Ваю-бхута в организма е защитен и действащ елемент. Главните центрове на неговата активност – това са органите на дишането и кръвообращението, върху които лежи основната отговорност за поддържане на жизнената дейност. Във времето, в което в дейността на другите органи и системи са възможни функционални паузи за почивка и възстановяване, сърцето и белите дробове работят безспирно. Всяко спиране на сърцето, дори и за няколко десетки секунди, или всяко спиране на дишането, дори и за няколко минути, в по-голямата част от случаите водят след себе си смърт.

 

 

Органите на Ваю-грантхи осъществяват управление на разпределението на телесната енергия. Затова функционирането на всички, без изключение, органи и системи се намира в непосредствена зависимост от състоянието на Ваю-грантхи. Дефицит на работоспособност на органите от този възел е невъзможен. При нарушения на функционирането на главните органи на Ваю-грантхи се изменя патологично режима на кръвоснабдяване и, като следствие  от това, енергоосигуряването на организма, в резултат на което неизбежно възниква цял комплекс от заболявания.

 

За психическата конституция на човек с нарушения в работата на Ваю-грантхи са типични повишена разговорчивост, склонност към истероидни реакции, неспособност за контролиране на смяната на емоционалните състояния. В отношенията си с хората той често демонстрира неблагодарност. Последното се изявява в неговия маниер да се изказва нелицеприятно за тези, които се отнасят добре с него, които се стараят да му облекчат живота. Такъв човек често предявява към тези хора необосновани претенции и дори ги оскърбява. По своята физическа конституция, хората с нарушена Ваю-грантхи са по правило хилави, изпити, сковани в движенията си и често бавни.

 

Тези, при които Ваю-грантхи доминира и е в добро състояние, притежават уравновесен темперамент, помислите им са чисти, а емоциите – винаги под контрол. В обществото тези хора по правило са усърдни, дисциплинирани и безкористни труженици, ползващи се от любовта и уважението на ближните.

 

Стихията на огъня – Агни-татва – съответства на възела Агни-грантхи, който отговаря за всички проявления на телесния огън. Неговите основни органи са – стомахът, дванадесетопръстникът,  жлъчният мехур, далакът, панкреасът и надбъбречните жлези. Освен това, Агни-грантха регулира дейността на всички останали органи и жлези, които имат пряко отношение към преработката на храната и получаването на енергия.

 

Ако угаснеше Слънцето – великата обител на огъня, - то органичният живот на Земята, във всичките си форми, включително и човека, едва ли би бил възможен. Планетата, най-вероятно, би ни превърнала в замръзнала мъртва материя. По същия начин силата, която се нарича от йогините огън, е това, от което се поддържа и обновява светът на телесното битие. В деня, когато той спре, вътрешната сфера се нарушава и човек загива.

 

Функционалните сокове и секрети от органите на Агни-грантхи, в традицията на Йога се наричат сокове на храносмилателния огън, и притежават огромна разрушителна сила, по-голяма от тази на най-силните киселини. Тяхната сила преработва храната, трансформира я в енергия, която се разпределя по органите от Ваю-гранхи и поддържа жизнената дейност на тялото, както и неговата температура, а също и пластичния материал, от който се състоят тъканите на физическото тяло.

 

Хората с функционално преобладаване на Агни-грантхи са енергични по психична конституция, настойчиви, целеустремени и наистина неуморими в труда. По правило на тях са им свойствени способности на най-добри лидери. Към хората от този тип се отнасят мнозинството силни политически дейци и военните ръководители от висш ранг. Това са тези, чието призвание е борбата.

 

Нарушенията в нормалното функциониране на Агни-грантхи се проявяват със злоупотреба на човека с неговата природна сила, с агресия, с похотливост и патологично тщеславие, нерядко внушаващо отвращение, дори у най-близките му приятели и роднини. И най-малките неудобства или физически болки понякога довеждат такъв вид човек до истински бяс, така щото той не е в състояние нито да се владее в конкретни ситуации, нито да спазва  някаква диета, нито да понася някакви ограничения. По правило разстройствата в работата на Агни-грантха се съпровождат от заболявания на стомаха, на дванадесетопръстника, на червата, на жлъчния мехур и на други органи от храносмилателната система, а също и с нарушения в кръвното налягане.

 

Вари-грантхи – енергийният възел на активността на стихията вода – Апо-татва. На този възел съответстват бъбреците, всичките органи от пикочно-половата систума, цялата лимфна система, както и млечните жлези при жените. Апо-татва съдържа в себе си зародиша на живота. Основната функция на Вари-грантха – това е управлението на функциите за възпроизводство. Основните органи на Вари-грантха отделят секрети, съдържащи информация за цялостния организъм. Точно от тези секрети се развива човешкото тяло. Второто име на Вари-грантха е Сома-гранха. (Сома, санскр. – нектар, божествен флуид) – то показва важността на този възел, който има ключово значение за поддържане на непрекъсваемостта на живота на човешкия род.

 

Хората с функционално преобладаване на Вари-грантхи по правило се отличават с необикновена дружелюбие и винаги правят благоприятно впечатление на околните. Те имат прекрасно здраве и са склонни към порядъчност и умереност във всичко, което правят. В случаи на нарушения във функциите на Вари-грантха, индивидите, независимо от пола, стават егоистични, обидчиви, злобни, а също така придобиват склонност към полови излишества и извращения.

 

Притхви-грантхи – енергийният възел на стихията земя – управлява процесите на строеж на плътните тъкани на физическото тяло, оформяйки и фиксирайки качеството инертност на всичките сили и енергии, които участват в тези процеси.

 

Няма да се спираме подробно на функциите на цемния енергиен възел. Ще отбележим само, че хората, при които преобладава Притхви-гранхи, обичайно са пълнокръвни, плътни, тегки по тяло и имат извънредна маса за сметка на по-голямо количество излишна мазнина. По натура те са либерални и търпеливи. На тях са им чужди високи стремежи и големи усилия на волята. Те не са склонни да се напрягат особено, дори и за придобиване на необходимите материални блага. Тях ги плашат перспективите за всякакви конфликти и затруднения, както и активните търсения на радикални решения. Те предпочитат инертното следване на пътя на най-малкото съпротивление.

 

Нарушенията на функцията на Притхви-гранха карат човека да се тревожи извънмерно за своето благополучие, да се пристрастява към потребностите на физическото тяло и жадно да търси и най-простите плътски наслаждения.                                                                             

 

Ахам-грантхи – енергийният възел на волевата сила на вселената. Той е разположен в главата, на нивото на челото. Основните, отнасящи се към него органи, са подкорието, хипофизата, малкият мозък и отделни ограничени участъци в големите полукълба. Главната функция на Ахам-грантха – това е управлението на възприятията и личностното проявление в сферата на логическия, творческия и инстинктивния разум, а също така и работата в областта на битовите аспекти на интуицията. Ахам – или Егото – управлява цялата ни жизнена активност. Ахам-грантха отговаря а координацията на работата на всички други енергийни възли – Висма-грантхи, Ваю-грантхи, Агни-грантхи, Апо-грантхи и Притхви-грантхи, стараейки се, доколкото е възможно, да компенсира недостатъчностите в техните функции и да поправя грешките им.

 

Сред хората с доминираща функция на Ахам-грантхи – се срещат велики гении в областите на литературата и поезията, велики учени, философи, меценати, дейци, отдаващи всичките си сили и мисли за благото на човечеството, светци и пророци.

 

При нарушения на функциите на Ахам-грантха в природата на човека се появяват коварство, безсърдечност, скритост, жестокост, хладнокръвна агресивност и войнстваща злонамереност.

 

Областта на главата, намираща се над Ахам-грантхи, се заема от Махат-грантхи – енергийният възел на Изначалната Сила. Неговите главни органи са епифизната жлеза и, разбира се, кората на големите полукълба на главния мозък. Махат-грантхи е фино образувание, посредством което Бог се въплъщава в човека. Този възел отговаря за всичките функции на духовната интуиция и на висшата съзнателност при човека, а също и произвежда фин флуид, наричан Сома-дхара (Сома, санскр. – нектар, сок на Луната; дхара, санскр. – поток, ручей), който, напоявайки цялото тяло, е основата на човешкото въплъщение.

 

Именно посредством този поток се осъществява висшата координация на цялата функционална дейност на тънкия и плътния организъм във времето и пространството. В самия център на Махат-грантха се намира Брахмарандхра – оста на вихъра на Сахасрара-чакра – въплъщението на чистото безубектно съзнание на висшия разум, намиращ се зад пределите на проявленията на трите гуни.

 

 

Хора с изявено доминиращи функции на Махат-грантха се срещат изключително рядко, защото те – са най-велики от великите, на тях се кланят като на въплътени божества, на тях са им достъпни всички достижения на човешката дейност, в каквато и да е сфера, но по правило те не се стремят да се реализират в нещо конкретно. Те са богове в света на смъртта, имащи по рождение вътрешно право на пълна свобода – на тях просто не им трябва признание, богатство и слава. Те и така са си цялостни, самодостатъчни и мъдри дотолкова, че опознават този свят и всичките, стоящи зад него, проявления, без да се въвличат в суетата на изследване на земното съществуване, посредством действия и страдания.

 

Тяхната задача е просто от време-навреме да се появяват като сенки тук, на земята, докосвайки леко живота на човечеството и с това незабелязано да променят хода му с най-дълбоките и основополагащи процеси, необвързващо да преминават покрай жадните, страдащите, борещите се, заблудените, самовлюбените, самоотвержените и всички останали въвлечени, за да могат последните, забелязвайки ги, да видят: има още нещо и това е, за което си струват опитите да преминем през целия този ад. След раждането си те много бързо постигат пълнота и цялост на осъзнаването, след което личната им сила и божествената им самодостатъчност никога не ги напускат, до самия край на техния земен живот. Никакви постъпки – както техни, така и на други хора, не могат да ги опетнят, те остават чисти и не свързани с нищо, дори след всякакви перипетии и жизнени колизии. Никакви чувствени стимули не са в състояние да поколебаят тяхната устойчивост, непривързаност и отреченост.

 

Те разбират до най-дълбоките дълбини тънкостите на мотивите, заставящи хората да действат и страдат, и затова, оставайки безпристрастни наблюдатели, в същото време те са средоточие на най-великата мъдрост, чувствителност и състрадание. Тежестта на живота, печалът, болестта, физическите страдания и катаклизмите не са способни да разколебаят дълбочинното спокойствие и мир, царящи в съзнанието на тези хора, да нарушат пълнотата и цялостността на тяхното световъзприятие.

 

При обикновените хора дейността на Махат-грантха, като правило, е изразена много слабо.

 

Много често се срещат индивиди, у които отсъства видимо преобладаване на който и да е от конкретните шест енергийни възела, а вместо това те имат две, три и дори повече грантхи, чието ниво на действие например е еднакво преобладаващо. Такива типове конституция на тънкото тяло – наречено сукшма-декха – се описват в традиционната йогийска физиология като случаи на смесено преобладаване на грантхите или татвите, като подробни разбори на протичащите от това положителни и отрецателни последствия не влиза в задачата на настоящата работа и те трябва да станат предмет на отделна книга по традиционна ендокринология на Йога.

 

* * *

 

Както вече се спомена, ключовите елементи на творението са въздухът, огънят и водата.

 

Съответно – Ваю-татва, Агни-татва и Апо-татва са стихиите, играещи ключова роля в хармоничното функциониране на физиологичните механизми на човешкото тяло. Всяко нарушение в тяхното взаимодействие бързо довежда до възникване на заболявания, а сериозното им разстройство завършва, като правило, със смърт.

 

Най-безотказното и радикално средство за управление на взаимодействието между тези три стихии и за поддържане на тяхното идеално равновесие, са практиките, описани в „Йога-Шастра“. (Шастра, санскр. – учение, система. „Йога-Шастра“ – учение или система, а също и корпус на класическите трактати по философия и практика на Йога). Учението на Йога ни дава ключ не само за развитие на духовна сила и за проницателна яснота на ума, а също и за построяване на здрав, неподвластен на времето организъм, свободен от болестните признаци на възрастовата деградация. По този начин, практикуването на Йога се оказва най-мощното средство, способно да избави човечеството от така всеобщото за нашето време преждевременно стареене и бавното доживотно телесно разложение.

 

 

 

Превод: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 21 януари 2016г.

...